open / close navigation

Biểu thức điều kiện If rút gọn trong PHP

Trong lập trình đội khi bạn cũng thường hay sử dụng phép toán tử để đặt điều kiện cho một biểu thức hay để xử lý sự kiện nào đó. Khi nói đến xử lý có điều kiện thì ai trong lập trình cũng nghĩ đến ngay biểu thức có điều kiện If Else, khi sử dụng biểu thức If Else thì nó quá dài dòng, chúng ta còn thể xử lý ngắn gọn hơn bằng biểu thức có điều kiện rút gọn của If Else
Biểu thức điều kiện If rút gọn trong PHP
Biểu thức điều kiện If rút gọn trong PHP
Vậy biểu thức này sử dụng như thế nào?

Biểu thức điều kiện if else rút gọn giúp chúng ta viết câu lệnh điều kiện trong Php một cách ngắn gọn dễ hiểu.

Cú Pháp:

$var=BTDK?Giá trị 1:Giá trị 2;


Trong đó
  • $var nhận giá trị của biểu thức
  • BTDK: Biểu thức điều kiện.

Hoạt động
  • Nếu BTDK trả về TRUE thì $var = Giá trị 1
  • Ngược lại $var= Giá trị 2.

Ví dụ:

If($age<18)
{

 echo 'Bạn chưa được 18 tuổi';
}
else {

echo 'Bạn đã đủ 18 tuổi';
}

Sử dụng If rút ngọn như sau:


echo $var=$age<18?'Bạn chưa đủ 18 tuổi':'Bạn đã đủ 18 tuổi';

Kết Luận:
  • Biểu thức điều kiện rút gọn viết gọn gàng, đơn giản.
  • Được sử dụng nhiều trong việc xử lý xuất và gán dữ liệu