open / close navigation

Khắc phục lỗi "Error 2006 MySQL server has gone away"

Trong quá trình làm việc với MySQL export/import dữ liệu , bạn có thể gặp phải trường hợp lỗi “ERROR 2006 : MySQL server has gone away". Sự có này xảy ra với nguyên nhân chủ yếu là dung lượng của cơ sở dữ liệu database lớn vượt mức quy định trong cấu hình MySQL.
Khắc phục lỗi "Error 2006 MySQL server has gone away"
Khắc phục lỗi "Error 2006 MySQL server has gone away"
Để khắc phục được vấn đề này, các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1
. Bạn mở file cấu hình my.cnf của MySQL (thường nằm trong đường dẫn /etc/mysql)
nano my.cnf  và thêm dòng sau (hoặc nâng cao mức cho phép lên nếu đã có dòng này trong file my.cnf)
 
max_allowed_packet=500M
 
Bước 2. Khởi động lại MySQL để thay đổi có hiệu lực

Sau khi import/export thành công, bạn có thể vào lại my.cnf để xóa hoặc hạ thấp mức giới hạn xuống cho phù hợp nhu cầu sử dụng.

Như vậy chúng ta đã khắc phục được lỗi "Error 2006 MySQL server has gone away" thành công!